Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die op de een of andere wijze, direct of indirect, als bezoeker of anderszins een overeenkomst met de Verkoper sluit ter zake van het bijwonen van een door de Verkoper of organisator te organiseren voorstelling.
b. Consument: de Bezoeker die handelt buiten bedrijfsmatige activiteiten;

c. Verkoper: verkoper van tickets en/of degene die verantwoordelijk is voor de organisatie van de Voorstelling, zijnde Theater de Beun statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heiloo, aan de Willibrordusweg 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75078309;

d. Voorstelling: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij een Voorstelling van artistieke aard wordt opgevoerd;
e. Locatie: de plaats (gebouw, terrein of velden) die door Verkoper wordt ingezet ten behoeve van de voorstelling;
f. Organisator: de partij welke verantwoordelijk is voor de productie;
g. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verkoper en de bezoeker tot koop en aflevering van één van de producten;
h. Partijen: de aanduiding van u als de bezoeker en Verkoper gezamenlijk;
i. Producten: alle producten die Verkoper aanbiedt, waaronder tickets en merchandise;
j. Ticket: een geldig bewijs dat het recht op toegang tot een voorstelling geeft. Een ticket kan bestaan uit een door of vanwege de Verkoper verstrekt (fysiek of digitaal) document voorzien van een digitale code of enkel een digitale code. De digitale code is een unieke code en kan door een scanner gelezen worden.

Artikel 2. Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Verkoper en een bezoeker (en de handelingen ter uitvoering van die overeenkomst). Daarnaast gelden deze Algemene Voorwaarden voor eenieder die een voorstelling bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met Verkoper heeft gesloten.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Verkoper en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de bezoeker een ticket koopt voor de voorstelling bij Verkoper.
3.2. Een overeenkomst komt tot stand:
a. nadat de Bezoeker de betaling heeft voltooid en de melding in beeld verschijnt dat de betaling gelukt is; en
b. voor zover sprake is van een digitale de totstandkoming van de overeenkomst via de website van Verkoper, na ontvangst van een bevestigingsmail aan de Bezoeker van Verkoper.
3.3. Het is niet mogelijk om ten aanzien van de definitief tot stand gekomen overeenkomst wijzigingen aan te brengen of deze te annuleren c.q. te ontbinden. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

Artikel 4 Ticket, geldigheid, voorbehoud, retour

4.1 Een ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft één bezoeker recht op toegang tot de voorstelling. Een ticket geeft geen recht op toegang na aanvang of na afloop van de betreffende voorstelling.
4.2 De houder van een ticket die het ticket als eerste toont bij aanvang van de voorstelling krijgt toegang. Verkoper mag ervan uitgaan dat deze houder ook de rechthebbende is en is niet verplicht om de geldigheid van het ticket en/of de identiteit van de houder te onderzoeken.
4.3 Vanaf het moment dat het Ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het ticket, etc.
4.4 Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Reeds gekochte tickets worden niet teruggenomen.
4.5 De door Verkoper uitgegeven tickets zijn en blijven eigendom van Verkoper en worden door Verkoper aan de bezoeker geleverd onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper nimmer is toegestaan:
a. de tickets door te verkopen aan derden dan wel de tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
b. de tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te refereren aan de tickets;
c. tickets te vermenigvuldigen en/of te verspreiden met als doel meer dan één maal per barcode toegang te verkrijgen tot een voorstelling.
4.6 Een Ticket dat is of wordt doorverkocht en/of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, kan door Verkoper ongeldig worden gemaakt. Een ongeldig gemaakt Ticket geeft geen recht (meer) op toegang tot de voorstelling.
4.7 Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om toegang tot de voorstelling(en) te weigeren van klanten waarvan het vermoeden bestaat, danwel is gebleken dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan bovenstaand verbod.

Artikel 5 Huisregels van de Locatie

5.1 Het is de Bezoeker onder meer verboden:
a. foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de Locatie. Opnameapparatuur kan in beslag worden genomen voor de duur van de Voorstelling;
b. de Voorstelling te registreren in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids-, en/of beeldopnamen, alsook het vervaardigen van nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties kunnen in beslag worden genomen en worden vernietigd;
c. te roken op de Locatie;
d. glaswerk, plastic flessen, blik en/of gevaarlijke voorwerpen en/of hinderlijke voorwerpen en/of etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken mee te brengen naar de Locatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken;
e. drugs mee te brengen naar de Locatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken en in sommige gevallen aangifte bij de politie;
f. gezicht bedekkende kleding te dragen indien bij een Voorstelling sprake is van identiteitscontroles en/of veiligheidsrisico’s. Een Bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is, kan de toegang tot de Locatie ontzegd worden;
g. grote (rug)tassen, kinderdraagzakken, kinderwagens of andere grote objecten mee te brengen naar de Locatie;
h. beschadigingen aan te richten aan de Locatie. De Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht in of aan de Locatie;
i. op de Locatie goederen van welke aard dan ook aan andere Bezoekers of derden te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen, zonder expliciete toestemming van Verkoper;
j. andere Bezoekers te hinderen, door onder meer het vertonen van ongepast gedrag en het plegen van diefstal;
k. openbaar dronkenschap te vertonen of onder invloed van drugs de Locatie te betreden;
l. (huis)dieren, niet zijnde een hulphond, mee te brengen naar de Locatie.

Artikel 6 Ontbinding van overeenkomst

6.1 Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden is de Bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is Verkoper gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Voorstelling te weigeren, bijvoorbeeld door middel van het ongeldig maken van het Ticket, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het Ticket. Een ongeldig gemaakt Ticket geeft geen recht (meer) op toegang tot de Voorstelling.
6.2 Verkoper is gerechtigd de Bezoeker die tijdens of bij een of meer vorige bezoeken aan de Locatie de regels uit deze Algemene Voorwaarden heeft overtreden, of wanneer op andere wijze gerechtvaardigde vrees voor beschadiging door de Bezoeker bestaat, direct de (verdere) toegang tot de Locatie voor onbepaalde of bepaalde tijd te ontzeggen en van de Locatie te verwijderen.
6.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het Ticket is de Verkoper gerechtigd de houder van dit Ticket de (verdere) toegang tot de Voorstelling te weigeren en het Ticket ongeldig te maken, zonder dat de Bezoeker of de houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

Artikel 7 Overmacht

7.1 In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming in de nakoming door Verkoper niet aan haar kan worden toegerekend in geval van Overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst als mogelijkheid te voorzien – die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, zoals oorlog, pandemieën, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Verkoper of derden, weersomstandigheden, niet-functionerend openbaar vervoer, ziekte en/of afzegging van de artiest(en), faillissement van artiesten en/of organisator, overlast en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden, waaronder andere bezoekers en/of de artiesten, door onderhoudswerkzaamheden, door niet naar behoren functioneren van faciliteiten, en door andere Voorstellingen.
7.2 Ingeval van overmacht heeft Verkoper het recht de Voorstelling te verschuiven naar een andere datum of de Voorstelling te annuleren.
Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om na te gaan of een Voorstelling wordt geannuleerd of verplaatst en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Verkoper zal proberen de Bezoeker van de annulering op de hoogte te brengen nadat Verkoper de benodigde informatie van Derde(n) en/of artiest heeft ontvangen, kan Verkoper niet garanderen dat Bezoeker van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van de Voorstelling. Verkoper is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
7.3 Als de Voorstelling door Verkoper wordt geannuleerd, zal Verkoper aan de Bezoeker de vergoeding restitueren die de Bezoeker aan Verkoper of het (Voor)verkoopadres heeft betaald. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (Voor)verkoopadres, na overhandiging door de Bezoeker van een geldig en onbeschadigd Ticket voor de (geannuleerde) Voorstelling.
7.4 Als de Voorstelling door Verkoper wordt verschoven naar een andere datum blijft het
Ticket geldig voor de nieuwe datum waarop de Voorstelling zal plaatsvinden. Als de Bezoeker de Voorstelling op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan heeft hij het recht zijn Ticket in te leveren bij een (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding die de Bezoeker aan Verkoper of het (Voor)verkoopadres heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden als de Bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd Ticket overlegt. Bij verplaatsing van de Voorstelling naar een latere datum kan de Bezoeker alleen aanspraak maken op restitutie als hij het Ticket heeft ingeleverd bij het (Voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop de Voorstelling plaatsvindt. Als de Voorstelling is verplaatst naar een eerdere datum dan kan de Bezoeker alleen aanspraak maken op restitutie binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het Ticket.
7.5 Servicekosten en overige schade: bij overmacht heeft alleen de Bezoeker die een consument is en het Ticket heeft gekocht bij Verkoper of een (Voor)verkoopadres, recht op restitutie van de servicekosten. Verkoper is bij overmacht niet verplicht overige schade te vergoeden, ook niet als Verkoper als gevolg van de overmacht enig voordeel geniet. De Bezoeker kan ook geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een andere Voorstelling.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Verkoper is alleen aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de aan Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper en/of haar ondergeschikten. Bovendien komt alleen schade voor vergoeding in aanmerking, waartegen Verkoper verzekerd is.
8.2 De aansprakelijkheid van Verkoper wordt onder meer uitgesloten voor:
a. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen huurders van (ruimten in of gedeeltes van) de Locatie en de door deze derden ingeschakelde personen;
b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de (beveiligings)medewerkers van de
Verkoper gegeven instructies en van het niet naleven van de huisregels of in het algemeen
geldende regels van fatsoen;
c. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de Voorstellingen waarop de overeenkomst tussen Verkoper en de Bezoeker betrekking heeft;
d. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoeker(s).
8.3 Aanbiedingen, (programma)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven van Verkoper of een derde over een Voorstelling zijn vrijblijvend. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele fouten gemaakt door Verkoper of derden in gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de (voor)verkoopadressen.
8.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze (kwaliteit) van uitvoeren van het programma van de Voorstelling (waaronder uitdrukkelijk begrepen wijzigingen in en de lengte van het programma).

Artikel 9 Voorwaarden garderobe

9.1 Voor het gebruik van de garderobe of locker kan Verkoper een vergoeding vragen. Verkoper kan de inname van voorwerpen weigeren.
9.2 Per ingenomen voorwerp wordt één ontvangstbewijs verstrekt. Teruggave van voorwerpen geschiedt uitsluitend tegen overhandiging van dit ontvangstbewijs.
9.3 Verkoper zal geen overeenkomst van bewaarneming aangaan voor voorwerpen (inclusief inhoud) ter waarde van meer dan € 150,-. Degene die gebruik maakt van de garderobe garandeert dat de waarde van een af te geven voorwerp niet hoger is € 150,- en kan dus Verkoper niet aansprakelijk stellen ter zake vermissing of beschadiging daarvan voor een bedrag hoger dan € 150, -.
9.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor andere schade dan schade aan of in verband met de vermissing van een voorwerp zelf, en dus niet voor indirecte en/of gevolgschade.
9.5 De Bezoeker die een voorwerp afgeeft bij de garderobe vrijwaart Verkoper voor schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) het afgegeven voorwerp.
9.6 Einde bewaarneming: afgegeven voorwerpen worden door Verkoper bewaard uitsluitend voor de duur van de Voorstelling. De Bezoeker is verplicht bij de garderobe afgegeven voorwerpen bij Verkoper af te halen voordat hij de Locatie verlaat, bij gebreke waarvan Verkoper het recht heeft geen teruggave te doen. Iedere overeenkomst van bewaarneming eindigt op het moment van het sluiten van de Locatie, volgend op de in bewaargeving van het voorwerp.

Artikel 10 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Bezoeker die door Verkoper of (Voor)verkoopadressen worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een Ticket, worden in de administratie van de Verkoper opgenomen en zo nodig ook verstrekt aan de relevante partner(s) bij de Voorstelling. Verkoper verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving (AVG) en in overeenstemming met haar privacyverklaring, te vinden op de website van Verkoper.

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden kan Verkoper aanvullende voorwaarden en/of regelingen, zoals huisregels, van toepassing verklaren.
11.2 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
11.3 Op deze Algemene Voorwaarden en op de overeenkomst die tussen de Bezoeker en de Verkoper bestaat is Nederlands recht van toepassing
11.4 Alle geschillen die uit overeenkomst tussen Verkoper en de Bezoeker voortvloeien, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de statutaire zetel van Verkoper, tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaald.

Back To Top